Nova pravila o penzijama kad penzioner premine

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je stupio na snagu 15. septembra 2023. godine, uvedena su nova pravila kada penzioner premine. Izmenjen je član 109, s primenom od 1. januara 2024. godine, u smislu da, u slučaju smrti korisnika prava, iznosi penzije i novčane naknade pripadaju do poslednjeg dana u mesecu u kojem je korisnik umro, saopštio je PIO fond.

Fond PIO će za korisnike prava koji su preminuli počev od 1. januara 2024. godine, od banaka i poverilaca tražiti povraćaj iznosapenzija i novčanih naknada koji korisniku ne pripadaju nakon poslednjeg dana u mesecu u kojem je preminuo. U skladu sa navedenim izmenama, banka je obavezna da iznose penzija, odnosno novčane naknade koje su isplaćene nakon poslednjeg dana u mesecu u kojem je korisnik preminuo, vrati Fondu na njegov zahtev i ne može iz tih iznosa namirivati svoja potraživanja koja eventualno ima prema korisniku prava – istaknuto je u saopštenju.

Isto važi i za poverioce kome su uplaćena sredstva nakon poslednjeg dana u mesecu u kojem je korisnik preminuo, po osnovu realizacije obustave od penzije.

Porodična penzija

U skladu sa ovom izmenom, menja se i član 111 Zakona. U slučaju smrti korisnika penzije, počev od 1. januara 2024. godine, pravo na porodičnu penziju utvrditi i isplaćivati najranije od prvog dana narednog meseca po isteku meseca u kome je nastupila smrt korisnika, pod uslovom da korisnik porodične penzije nije u tom periodu u osiguranju.

Ako je smrt, na primer, nastupila 15. marta 2024. godine, pravo na porodičnu penziju pripada najranije od 1. aprila.

Navedenim izmena Zakona rešiće se problem naplate više isplaćenih iznosa penzije nakon smrti korisnika prava, a porodice preminulog korisnika neće biti oštećene, naglašavaju iz PIO fonda.

Kada se pravo na porodičnu penziju utvrđuje po smrti osiguranika, pravo na porodičnu penziju se ostvaruje i isplaćuje od narednog dana u odnosu na dan smrti, pod uslovom da je zahtev podnet u roku od šest meseci od dana ispunjenja uslova propisanih za sticanje prava.

Ukoliko je zahtev podnet po isteku tog roka, a podnosilac zahteva u tom periodu nije bio u osiguranju, pravo na porodičnu penziju pripada najduže za šest meseci unazad u odnosu na dan podnošenja zahteva. Ako porodičnu penziju koriste dva ili više članova porodice, pa nekom od njih prestane pravo na penziju i dalje će se, shodno Zakonu, ostalim članovima koji imaju pravo na porodičnu penziju ponovo određivati visina penzije, koja pripada od prvog narednog dana u odnosu na dan kada je korisniku prestalo pravo na penziju – objašnjavaju iz PIO.

Dali su primer da ako je smrt člana porodice – osiguranika nastupila 15. marta 2024. godine, novi iznos porodične penzije pripada od 16. marta.

Autor Kurir Društvo