Nova pravila za penzionisanje žena

Novo pravilo za penzionisanje žena važi od 1. januara 2024. kad se pomerila starosna granica. Od navedenog datuma žene u odlaze u penziju sa 63 godine i osam meseci i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Žene takođe mogu da odu u penziju sa 45 godina staža osiguranja bez obzira na to koliko imaju godina. Navedena starosna granica se snižava osiguranicima koji su radili na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, što im omogućava raniji odlazak u penziju, navodi se na sajtu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Što se tiče odlaska u prevremenu penziju, žene mogu da se penzionišu sa 40 godina staža osiguranja i najmanje 60 godina. Prevremena starosna penzija se trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec koji nedostaje do navršenih 65 godina života (žene u 2024: do 63 godine i osam meseci), s tim da umanjenje ne može biti veće od 20,4 procenata.

Osiguranicima kojima se, po osnovu rada na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, snižava starosna granica, umanjenje prevremene starosne penzije se računa do te, snižene starosne granice.