Priboj – prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta dostupna do 18. septembra

Opštinska uprava Priboj, odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove, u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. glasnik RS br. 72/2009, 81/2009, 64/2010 US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – US, 50/2013 US, 98/2013 US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 i 62/2023) OGLAŠAVA JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije kroz utvrđivanje urbanističkih parametara i kapaciteta infrastrukture za izgradnju stambeno-poslovnog objekta spratnosti Po+Pr+2+Pk.

Javna prezentacija urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije kroz utvrđivanje urbanističkih parametara i kapaciteta infrastrukture za izgradnju stambeno-poslovnog objekta spratnosti Po+Pr+2+Pk u Priboju u Ul. 29. oktobar na katastarskoj parceli br. 950/6 KO Banja obaviće se u zgradi Opštinske uprave Priboj u Ulici 12. januara br. 108 (montažna zgrada) od 11. 9. 2023. do 18. 9. 2023. godine, svakog radnog dana od 7.00 do 15.00 časova.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Opštinskoj upravi Priboj, odeljenju za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove, preko pisarnice, najkasnije do 18.9.2023. godine do 15.00 časova.