Zahtev za povraćaj PDV-a putnici će podnositi elektronski

Poreska uprava obaveštava prodavce- obveznike PDV, koji su i obveznici fiskalizacije, prema odredbama Pravilnika o porezu na dodatu vrednost koje su stupile na snagu 1. januara ove godine, u obavezi da posebnu evidenciju o prometu dobara za putnike bez prebivališta i boravišta u Republici Srbiji, vode isključivo u elektronskom obliku, na Obrascu EZPPPDV – Evidencija zahteva putnika za povraćaj PDV.

Reč je o robi koju, kako se navodi, u skladu sa zakonom propisanim uslovima, otpremaju u inostranstvo u ličnom prtljagu, za nekomercijalne svrhe.

Za popunjavanje obrasca dato je korisničko uputstvo: https://www.purs.gov.rs/eFiskalizacija/korisnicka_uputstva/9651/korisnicko-uputstvo-za-evidentiranje-povracaja-pdv-stranom-putniku.html u okviru korisničke aplikacije za fiskalizaciju na portalu Poreske uprave ePorezi.

Rok za njegovo popunjavanje je sedam dana od isteka poreskog perioda u kojem je primljen overeni original zahteva putnika za povraćaj PDV.

Prvi rok za obveznike kojima je poreski period za koji se obračunava i plaća PDV kalendarski mesec je 7. februar, a za obveznike kojima je poreski period za koji se obračunava i plaća PDV kalendarsko tromesečje 8. april.

Napominje se i da obveznik PDV, koji nije obveznik fiskalizacije, evidenciju na pomenutom obrascu može voditi i u papirnom obliku.

Za sve informacije u vezi sa navedenim poreski obveznici mogu se obratiti Kontakt centru Poreske uprave putem telefona 0700-700-007 i 011/6969-069, svakog radnog dana od 8 do 18 sati i neposredno, zaposlenima na Jedinstvenom poreskom mestu „Vaš poreznik“ u filijalama Poreske uprave, od 7.30 do 15.30 sati.